پایگاه دانش ترنسفام

در این بخش میتوانید دیکشنری و کتاب های پیشنهادی ترنسفام را دانلود کنید

دیکشنری واژگان حقوقی

شامل واژگان تخصصی حقوق مدنی، جزا و بین الملل و قانون تجارت

مخاطب این دیکشنری افراد غیر متخصص در حوزه حقوق و کسانی هستند که انگلیسی زبان خارجی آنهاست.

دانلود

نام کتاب: دیدگاه های نو درباره مفاهیم حقوقی از منظر معناشناسی و فرهنگ های حقوقی

دانلود

لغات انگلیسی در قانون

دانلود

دسته‌ها

تائید ترجمه رسمی Tag

در این مطلب آدرس های مهم و کاربردی برای مراجعین دارالترجمه را  آورده ایم. * نشانی بخش تائید ترجمه اسناد اداره امور مترجمان قوه قضائیه (دادگستری): ادارۀ فنی و حقوقی قوۀ قضائیه:...

بیشتر بخوانید
تماس با "دارالترجمه"